ถุงฝากาว 7x7,7x10,10x10cm.


1.)ถุงฝากาว-ลายใบไม้

 7x7cm. แพ็คละ 100ใบ  ราคา 40 บาท

2.)ถุงฝากาว-ลายเพชร 

7x7cm. แพ็คละ 100ใบ  ราคา 40 บาท 

10x10cm. แพ็คละ 100ใบ  ราคา 50 บาท

3.)ถุงฝากาว-ลายยูนีคอร์น

7x10cm. แพ็คละ 100ใบ  ราคา 40 บาท 

10x10cm. แพ็คละ 100ใบ  ราคา 50 บาท

Visitors: 372,280