ที่กดสลิ่ม, ที่กดลอดช่อง

1.)ที่กดลอดช่อง SL

เล็ก (รูลอดช่อง = 0.4-0.5 cm. กว้าง=10 cm. สูง 11 cm.) 

ราคา 295 บาท 

กลาง (รูลอดช่อง = 0.4-0.5 cm. กว้าง=11 cm. สูง 11.5 cm.) ราคา 350 บาท 

ใหญ่ (รูลอดช่อง = 0.4-0.5 cm. ,กว้าง=12.5 cm. สูง 14 cm.) ราคา 430 บาท

2.)ที่กดสลิ่ม SL 

เล็ก (รูลอดช่อง = 1 mm. กว้าง=10 cm. สูง 11 cm.) 

ราคา 295 บาท 

กลาง (รูลอดช่อง = 1 mm. กว้าง=11 cm. สูง 11.5 cm.) 

ราคา 350 บาท

ใหญ่ (รูลอดช่อง = 1 mm. กว้าง=12.5 cm. สูง 14 cm.) 

ราคา 430 บาท


Visitors: 371,809