E61,E62,E67,E89,E110,PET-2หลุม

E110 เค้กวงรีเล็ก (8.1x10.7x5.0cm.) 50ชุด=139 บาท

E61 เค้กสามเหลี่ยม-ฐานน้ำตาล  (8.2x12.3x7.0cm.) 50ชุด=125 บาท

E61 เค้กสามเหลี่ยม-ฐานใส  (8.2x12.3x7.0cm.) 50ชุด=125 บาท

E-89 (ซอฟโรล 4ชิ้น ขนาด 7.5x10.6x6.5cm.) 25ชุด = 72 บาท

E-67 (มินิเค้ก ขนาด 9.6x9.6x5.2cm.) 50ชุด = 175 บาท

PET 2หลุม (5.5x10.8x5.5cm.หลุม5.3x5.3cm.) 100ชุด = 85 บาท

PET 4หลุม (14x14x5.5cm.หลุม5.3x5.3cm.) 50ชุด = 75 บาท

Visitors: 373,374